Responsive image

กิจกรรม ระยะเวลา
ส่งบทความฉบับเต็ม บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2563
ชำระเงินค่าลงทะเบียน บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2563
ปรับแก้บทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 26 สิงหาคม 2563 - 4 กันยายน 2563
ประกาศผลการพิจารณาบทความ 7 กันยายน 2563
ติดโปสเตอร์โดยผู้ส่งบทความ 13 กันยายน 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 19.00 น.
นำเสนอบทความภาคบรรยายและโปสเตอร์ 14 กันยายน 2563

หมายเหตุ : ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความ หลังจากตรวจสอบการชำระเงินเสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนด