Responsive image

ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม อัตราค่าลงทะเบียน
อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ 1,800 บาท/บทความ
ผู้เข้าชม 500 บาท/คน

หมายเหตุ : ผู้จัดการประชุมไม่รับชำระค่าลงทะเบียนในวันนำเสนอ และจะพิจารณาส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพราะบทความที่ชำระค่าลงทะเบียนเท่านั้น สำหรับบทความที่ไม่ได้รับการตอบรับขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน