Responsive image

กิจกรรม ระยะเวลา
ส่งบทความฉบับเต็ม บัดนี้ - 5 สิงหาคม 2565
ชำระเงินค่าลงทะเบียน บัดนี้ - 5 สิงหาคม 2565
ปรับแก้บทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 6 สิงหาคม 2565 - 20 สิงหาคม 2565
ประกาศผลการพิจารณาบทความ 23 สิงหาคม 2565
ติดโปสเตอร์โดยผู้ส่งบทความ 30 สิงหาคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 19.00 น.
นำเสนอบทความภาคบรรยายและโปสเตอร์ 31 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ : ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความ หลังจากตรวจสอบการชำระเงินเสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนด